How To Download File On GroupGaiXinh.Blogspot.Com
Pass unrar: groupgaixinh.blogspot.com


[I]. Hướng dẫn download bằng hình ảnh:

1. Tích vô ô vuông để xác thực "Tôi không phải là người máy (i'm not a robot)" và chọn những ảnh đúng với câu hỏi được đề ra
2. Kích tiếp vô "Click here to continue"
3. Chờ 6s rồi kích vô "Get link"

[II]. Hướng dẫn download bằng video: